زمینه کاری (P21)

از شیعه دیتا
تخصص یک شخص یا سازمان.
  • زمینه فعالیت
زبان برچسب توصیف نام‌های مستعار این آیتم
فارسی
زمینه کاری
تخصص یک شخص یا سازمان.
  • زمینه فعالیت

نوع داده

آیتم

گزاره‌ها